o nas o nas o nas

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA WTZ

 

 1. Niniejszy regulamin ustala procedurę przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Nowym Sączu.
 2. Adres jednostki ogłaszającej nabór: ul. Freislera 10, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Określenie stanowiska: kierownik WTZ  prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Nowym Sączu. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.
 4. Regulamin zawiera wymagania związane ze stanowiskiem, zakres zadań wykonywanych na stanowisku,  wskazania wymaganych dokumentów oraz szczegółowe zasady naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki ogłaszającej nabór zgodnie z adresem wskazanym w pkt. 2 w terminie do 30.05.2019 r do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Stowarzyszenia).

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 1

 1. 1.     Niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, posiadanie nieposzlakowanej opinii, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, obywatelstwo polskie.

 1. 2.     Dodatkowe:

- preferowane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa lub pokrewnych nauk społecznych, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej, oligofrenopedagogiki, zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej a także działalności stowarzyszeń (w szczególności statutu Stowarzyszenia „Nadzieja”).

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

§ 2

 1. Znajomość oraz przestrzeganie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania WTZ – ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu pracy.
 2. Kierowanie działalnością WTZ w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Koordynowanie programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników.
 4. Stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ.
 5. Opracowywanie rocznego preliminarza kosztów działalności WTZ.
 6. Kontrola i nadzór nad wydatkami bieżącymi zgodnie z preliminarzem wydatków.
 7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Nadzorowanie dyscypliny i jakości wykonywanych przez pracowników usług na rzecz uczestników WTZ.
 9. Przygotowywanie planów pracy WTZ oraz kontrola nad ich realizacją.
 10. Racjonalne gospodarowanie majątkiem i dbałość o powierzone mienie.
 11. Współpraca z placówkami służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia i poszerzania działań Warsztatu.
 12. Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w WTZ.

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

§ 3

 1. Praca w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu ul. Freislera 10 (budynek pozbawiony barier architektonicznych).
 2. Praca jednozmianowa.
 3. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

§ 4

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV).
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty.
 6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU

 • § 5

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” w Nowym Sączu ul. Freislera 10 lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Stowarzyszenia).

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W 30.05.2019 roku będzie miała miejsce ocena nadesłanych dokumentów aplikacyjnych przez Zarząd Stowarzyszenia. Na podstawie oceny Zarząd ustali listę osób, które zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy - dnia 31.05.2019r w siedzibie Stowarzyszenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20 maja 2019 roku