o nas o nas o nas

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. realizuje projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców". Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W ramach projektu realizujemy wiele form wsparcia, m. in. zajęcia terapeutyczne na świetlicy Stowarzyszenia, rehabilitację, zajęcia z psychologiem i logopedą, hipoterapię, dogoterapię, oligofrenopedagogikę, terapię zajęciową i polisensoryczną, muzykoterapię oraz trening umiejętności społecznych. Zajęcia realizowane są przez cały rok od poniedziałku do soboty w budynku Stowarzyszenia "Nadzieja" w Nowym Sączu przy ulicy Freislera 10. Aktualności dotyczące projektu, w tym ogłoszenia o naborze, zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem telefonu: (+48) 514 139 962.

REGULAMTN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

- zwany dalej regulaminem -

w projekcie finansowanym ze środków PFRON pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców” realizowanym w latach 2022 — 2025 przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

„Nadzieja” z siedzibą w Nowym Sączu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców” realizowanym w latach 2022 — 2025 przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”.
 2. Projekt pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców”, zwany w dalszej treści ,.projektem”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo ,Nadzieja” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Freislera 10, zwane w dalszej treści Stowarzyszeniem „Nadzieja”, pełniącego funkcję Organizatora.
 3. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.
 4. Biuro Koordynatora Projektu znajduje się przy ul. Freislera 10, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +18 442 70 31, e-mail: nadziejans@poczta.onet.pl
 5. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy współfinansowaniu ze środków Stowarzyszenia w formie wkładu własnego.
 6. Celem realizacji projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.
 7. Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.
 8. Administratorami danych osobowych beneficjentów projektu oraz personelu projektu są w Stowarzyszenie „Nadzieja” oraz PFRON.

§2

Zasady rekrutacji do projektu

 1. Nabór do projektu ma charakter otwarty.
 2. W procesie rekrutacji zagwarantowany zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie, bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną itp.
 3. Do udziału w projekcie kandydatów będzie kwalifikowała komisja powołana przez Organizatora, przedstawiając mu proponowaną listę do zatwierdzenia. Zatwierdzenie następuje poprzez akceptację listy przez upoważnionych przedstawicieli Organizatora, wskazanych do zawarcia umowy z PFRON na realizację projektu.
 4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu, do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 5. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zasad RODO, w tym wymaganych przez instytucję współfinansującą tj. PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
 6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane i rejestrowane będą przez Koordynatora Projektu według daty ich wpływu.
 7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. przyjmowanie przez Koordynatora Projektu dokumentów zgłoszeniowych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie, zwanych dalej kandydatami; b. weryfikowanie przez Koordynatora Projektu kompletności złożonej dokumentacji; c. analiza dokumentów zgłoszeniowych przez komisję powołaną przez Organizatora; d. spotkanie kandydatów z komisją, o której mowa w pkt. c, w celu zgromadzenia informacji niezbędnych do ustalania potrzebnych i właściwych form terapii; e. informowanie kandydatów o wyniku rekrutacji, ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów oraz weryfikowanie kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

§3

 Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Koordynatorowi Projektu aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do: a. wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych; zgoda musi być udzielona na warunkach określonych w artykule 7 RODO; brak zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie; b. wypełnienia podania (wzór pomocniczy; zał. nr 1 do regulaminu) - beneficjent podpisuje własnoręcznie a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych, dokument podpisywany jest przez przedstawiciela tej osoby. c. okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie — aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. nie tracą ważności orzeczenia wydane po 9 grudnia 2019 r. Orzeczenia te utracą ważność 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. d. udzielenia wszelkich informacji istotnych dla prawidłowego doboru form wsparcia i opracowania Indywidualnych Programów Terapeutycznych (IPT).
 3. Beneficjent ma obowiązek, na etapie rekrutacji, a także w trakcie trwania projektu, do poinformowania Koordynatora Projektu lub osób prowadzących rekrutację, o udziale we wszystkich projektach realizowanych ze środków PFRON. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo lub korzystająca z godzin wsparcia w projekcie, nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów — na potwierdzenie okoliczności o których mowa w niniejszym ustępie, beneficjent lub jego opiekun składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. Beneficjent ma obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z ustalonym przez Koordynatora Projektu, w uzgodnieniu z kadrą projektu i beneficjentem lub jego opiekunem, harmonogramu. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach beneficjent lub jego opiekun zobowiązani są poinformować o tym fakcie Koordynatora Projektu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności ze względu na zdarzenie, którego beneficjent nie mógł wcześniej przewidzieć.
 6. W przypadku przedłużającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej miesiąc lub częstego zaniedbywania uczestnictwa w zajęciach bez usprawiedliwionej przyczyny może nastąpić skreślenie osoby z listy beneficjentów projektu z zastrzeżeniem ust. 7. Stosowna notatka wchodzi w skład dokumentacji beneficjenta.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 Koordynator Projektu zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej i przedłożenia jej Zarządowi Stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji dotyczącej skreślenia beneficjenta z dalszego udziału w projekcie.
 8. Beneficjent lub jego opiekun musi zostać powiadomiony telefonicznie oraz w formie listu poleconego o decyzji Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 7.
 9. Beneficjent ma prawo do wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę uprzednio zajętego stanowiska.
 10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, należy złożyć w formie pisemnej wraz z jego uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty doręczenia stanowiska Zarządu Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 7.
 11. Zarząd zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku. o którym mowa w ust. 10, w terminie do 2 tygodni po jego złożenia na dzienniku podawczym lub przesłaniu przesyłką poleconą.

§4

Prawa beneficjenta projektu

 1. Każdy beneficjent ma prawo do: a. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie; b. bezpłatnego korzystania z form wsparcia.
 2. Beneficjent ma prawo do ochrony danych osobowych zarówno ze strony Stowarzyszenia „Nadzieja” jak i PFRON będących administratorami danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją projektu.
 3. Beneficjent ma prawo do uzyskania pełnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących realizowanego projektu. Potwierdzeniem udzielenia tych informacji będzie podpis beneficjenta lub jego opiekuna na klauzuli informacyjnej załączonej do dokumentacji beneficjenta.       

  §5

  Obowiązki beneficjenta projektu

  1. Każdy beneficjent zobowiązuje się do: a. udostępniania swoich danych osobowych, zgodnie z zakresem wymaganym przez PFRON; b. wypełnienia zgodnie z prawdą, podpisania i przekazania kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; c. przedłożenia celem sporządzenia kserokopii, która zostanie włączona do dokumentacji beneficenta, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności; d. zapoznania się z Regulaminem; e. uczestniczenia w zajęciach, na które się zakwalifikował lub został skierowany, potwierdzając uczestnictwo własnym podpisem - a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych dokument podpisywany jest przez przedstawiciela tej osoby; f. bieżącego informowania kadry projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udziałw projekcie.
  2. Beneficjent zobowiazany jest do przestrzegania zasad RODO obowiązujących w Stowarzyszeniu zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą  nr 2/03/2022 z dnia 28.03.2022 r. - dostępną do wglądu w Biurze Koordynatora Projektu.

  §6

  Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora pisemnie - wzór pomocniczy stanowi zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.

  §7

  Przechowywanie dokumentacji

  1. Stowarzyszenie "Nadzieja" jest zobowiązane do przechowywania, na potrzeby przeprowadzanych przez PFRON kontroli, dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat, licząc od [poczatku roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu. 
  2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna oraz z przebiegu realizacji projektu, każdego beneficjenta będzie przechowywana w siedzibie Stowarzyszenia "Nadzieja" w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. 
  3. Dostęp do dokumentacji, o której mowa w pkt. 1, możliwy jest wyłącznie w przypadkach okreslonych w umowie o dofinansowanie projektu zawartej z PFRON oraz na zasadach określonych w RODO a doprecyzowanych na potrzeby projektu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych, o której mowa w paragrafie 5 ustęp 2.
  4. Dostęp do dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 - poza upoważnionymi przez PFRON osobami - wymaga pisemnego, imiennego upoważnienia, wydanego zgodnie z zasadami określonymi w trybie art. 29 RODO.
  5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją projektu muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia "Nadzieja", wskazanymi w KRS.
  6. Po zakończeniu realizacvji projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w archiwum Stowarzyszenia "Nadzieja" przez okres nie krótszy niz określony w ust. 1 lub inny, wynikający z wytycznych w tym zakresie wydanych przez właściwe organy PFRON lub Zarząd Stowarzyszenia "Nadzieja".

  §8

  Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin i jego aktualizacje wchodzą w życie z dniem podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia "Nadzieja", zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS.
  2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, o czym beneficjenci zostaną poinformowani przez Organizatora w drodze obwieszczenia. 
  3. Wszelkie sprawy zwiazane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
  4. Aktualna treść regulaminu dostepna jest w Biurze Koordynatora Projektu.