Finansowanie działalności

  • Zorganizowanie pomocy dla tak dużej liczby dzieci , zużą różnorodnością schorzeń, bez wzorców funkcjonowania takiej organizacji było bardzo trudne.
  • Stowarzyszenie jako jednostka pozarządowa, nie prowadząca działalności gospodarczej, nie posiadała stałego źródła finansowania. Zarząd  musiał być bardzo aktywny aby pozyskać potrzebne środki.
  • Występowaliśmy o środki finansowe do instytucji i fundacji, które mogły udzielać dotacji w ramach różnych  programów.
  • Jedną     z nich   był     Państwowy    Fundusz    Rehabilitacji     OsóbNiepełnosprawnych, z którym w 1997 roku po raz pierwszy została podpisana umowa na jednorazową dotację imprezy kulturalnej pt. „ Kolędy u św. Mikołaja
  • Dwukrotnie zdobyliśmy grant  z Europejskiego Funduszu PHARE,  programu  wspierającego  reformy przeprowadzone w Polsce w okresie przedakcesyjnym.: w 1995 na realizację programu „ Kurs usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym dla rodziców” oraz w roku 1996 na    realizacją   programu    dla   kobiet   –   matek   dzieci niepełnosprawnych.        
  • Do 1999 roku  byliśmy dofinansowywani z Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu. Były to głównie koszty personalne   i media. Pozostałe wydatki uzupełniały składki członkowskie oraz darowizny od firm i osób prywatnych., a także z Urzędu Miasta jako dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.     
  • Od 1999 roku pojawiła się możliwość dofinansowania działalności przez powstałe w Polsce Kasy Chorych. W tym celu wydzieliliśmy działalność medyczną i  rehabilitacyjną. Powstała nowa Struktura – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji. Obecnie funkcjonuje jako NZOZ Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny  NADZIEJA"  współfinansowany ze śrdków Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • W roku 2000 podpisaliśmy pierwszą umowę z Urzędem Miasta Nowego Sącza , które zgodnie z ustawą     o finansach publicznych ( Dz. U. nr 155, poz. 1014, art.118 ) uzyskało  możliwość zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  • W roku 2000 „ Nadzieja” uzyskała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na uruchomienie dziennego pobytu dla dzieci leżących ( najmocniej porażonych )- głęboko upośledzonych