Podstawa prawna

 Zmieniające się warunki społeczno – polityczne i gospodarcze, niedostateczna opieka ze strony państwa to przesłanki, które determinują rolę pozarządowych organizacji społecznych. Pierwszy raz terminu   „ organizacja pozarządowa” w nomenklaturze prawnej użyto w ustawie  z dnia 27.VIII.1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  / Dz. U. z  1997 r, nr 123, poz. 766 z późn. Zm/

Zasady tworzenia stowarzyszeń, tryb ich rejestracji oraz nadzór nad działalnością    po    raz    pierwszy   określiło   rozporządzenie   Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27.X. 1932 roku – Prawo    o stowarzyszeniach. Po kilkakrotnej nowelizacji rozporządzenie  to  zostało zastąpione ustawą z dnia 7.IV. 1989 roku . Ustawa ta mówi że:

  1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
  2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
  3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych 1/.

Z dniem 01.01.2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reguluje ona zasady prowadzenia przez stowarzyszenia działalności pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty,  które spełniają łącznie wymagania określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003 roku.2/
1/ Dz. U. z 1989, nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z1990r, nr 14, poz. 86, r.1, art. 2 i 3.
2/ Dz.U. z 2003,nr 96,poz.873,r.3,art.20.

Po wejściu w życie Ustawy o stowarzyszeniach  z 27.IV.1989r. rodzice dzieci niepełnosprawnych w Nowym Sączu (dotychczas zrzeszeni  w Kole przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci) 03.04.1990r założyli  Stowarzyszenie.
 
Terenem jego działania jest obszar RP, siedziba władz – Nowy Sącz. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Nadzieja” odbyło się  na początku 1990r. W głosowaniu  tajnym spośród 70 członków  Stowarzyszenia wyłoniono 12 osobowy Zarząd oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną.

Swoją działalność  Stowarzyszenie rozpoczęło od ewidencji dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta i województwa.

W roku 1990 Stowarzyszenie zrzeszało 70 osób – rodziców dzieci niepełnosprawnych – obecnie liczy 102 członków (rodziców i przyjaciół dzieci).

Dominującą jednostką chorobową jaką dotknięte są dzieci jest mózgowe porażenie dziecięce i  towarzyszące mu w bardzo wielu przypadkach upośledzenie umysłowe  różnego stopnia.