Warsztat terapii zajęciowej

UTWORZENIE  WARSZTATÓW  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ   www.wtzns.rtk.net.pl

Z chwilą gdy w Stowarzyszeniu  „Nadzieja” zaczęła funkcjonować świetlica terapeutyczna młodzież, która ukończyła szkołę podstawową,  a dysfunkcja ruchu nie pozwalała na podjęcie nauki w szkole średniej, licznie brała udział we wszystkich zajęciach. Mimo trudnych warunków lokalowych, dla młodych ludzi była to możliwość spotkania rówieśników,  zaistnienia w środowisku.

Sytuacja niepełnosprawnej młodzieży poprawiła się jeszcze bardziej z chwilą wejścia w życie ustawy z dn. 9.V.1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8.IX.1992 roku w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – placówki, w których osoby niepełnosprawne mogą korzystać z szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzającej do poprawy ich rozwoju ogólnego, zaradności osobistej i sprawności psychofizycznych.  Koszty   organizacji   warsztatów   i   działalność   bieżąca finansowane są ( w całości lub w części) ze środków PFRON.

Stowarzyszenie „ Nadzieja” w kwietniu 1994 roku utworzyło warsztat terapii zajęciowej dla 25 osób.

W większości była to młodzież niepełnosprawna, która od roku 1990 korzystała z zajęć w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia „Nadzieja”.

Uczestnicy warsztatu rozpoczęli zajęcia w pięciu grupach terapeutycznych:

  1. stolarstwa i modelarstwa
  2. tkactwa i dziewiarstwa
  3. krawiectwa,
  4. gospodarstwa domowego
  5. ogrodnictwa i hodowli roślin .


Główny nacisk w terapii położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach. Programy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników. Pracownia stolarska czy  systematyczności,  dokładności,  cierpliwości,  rozwija   wyobraźnię.

Uczestnicy widzą, że przedmioty przez nich wykonane służą konkretnym celom, najczęściej wykorzystywane są dla potrzeb warsztatu.

W pracowniach tkactwa i dziewiarstwa oraz krawiectwa główny nacisk kładzie się na takie umiejętności praktyczne jak: szycie ręczne i maszynowe, haftowanie, wyszywanie, robótki szydełkowe, zwijanie wełny, elementy makramy, tkactwo krosenkowe, kompozycje z tkanin na płaszczyźnie, prace dekoratorskie.

Głównym cele zajęć prowadzonych w pracowni gospodarstwa domowego jest kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej   i otoczenia, wykonywanie   czynności  porządkowych  w  kuchni      i jadalni oraz przygotowywanie posiłków dla pozostałych uczestników warsztatu.

Grupa ogrodnictwa i hodowli roślin opiekuje się wszystkimi roślinami doniczkowymi wewnątrz budynku oraz rabatami kwiatowymi na zewnątrz. Karmi i zajmuje się rybami, papugami oraz żółwiami.

W 1995 roku warsztat poszerzył swoją działalność dodatkowo  o dwie pracownie. Z terapii zajęciowej korzysta obecnie 35 uczestników.

Oprócz zajęć w grupach terapeutycznych uczestnicy warsztatu z dysfunkcją ruchu korzystają z rehabilitacji ruchowej dwa lub trzy razy w tygodniu. Pozostali uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach ogólno usprawniających, które w zależności od warunków atmosferycznych odbywają się w sali lub na świeżym powietrzu. Organizowane są wyjazdy na basen.

Prowadzone są zajęcia z pedagogiem, które podtrzymują umiejętności edukacyjne, doskonalą podstawowe techniki szkolne (czytanie, pisanie, liczenie), kształtują umiejętności konieczne w codziennym funkcjonowaniu (odczytywanie wskazań zegara, posługiwanie się pieniędzmi, korzystanie  z telefonu publicznego, robienie zakupów w SAM – ie, korzystanie z usług pocztowych).

Uczestnicy warsztatu bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych, które uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość rozwijając ekspresję twórczą,, dają możliwość wyrażania swoich uczuć za pomocą różnych technik plastycznych.

Terapeuci pracujący z młodzieżą w WTZ wykorzystują również elementy biblioterapii. Najczęściej stosowaną formą jest dyskusja, pogadanka w trakcie wykonywania różnych innych zajęć.

Dodatkowo warsztat organizuje różne zajęcia sportowe, kulturalne i wycieczki autokarowe.

W WTZ z młodzieżą pracuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą specjaliści: psycholog, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi, rehabilitant.