Statut

 

STATUT  STOWARZYSZENIA  RODZICÓW 
I PRZYJACIÓŁ  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  RUCHOWO 
I  UMYSŁOWO  „NADZIEJA” 
W  NOWYM  SĄCZU

Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 14.12.2011 r.

Rozdział I

Przepisy ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” zwane dalej Stowarzyszeniem  posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Nowy Sącz.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne lub bliskie zadaniom Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 6.

Celem stowarzyszenia jest:

1.Zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.

2.Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób upośledzonych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej i etyki.

3.Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na ich rzecz.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

1.Prowadzi w społeczeństwie akcję informacyjno-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu, własnych wydawnictw, odczytów, spotkań, przyznawania honorowych wyróżnień dla osób lub organizacji  działających  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą  za wybitne osiągnięcia w pracy lub ofiarność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

2.Współdziała z organami administracji państwowej ,samorządowej oraz sądowniczej, a także jednostkami gospodarczymi i naukowymi-  w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania, organizacji praktyk studenckich i staży zawodowych,  realizacji programów resocjalizacyjnych dla skazanych poprzez pracę na rzecz osóbniepełnosprawnych.

3.Współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań    publicznych w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, sportu ,rekreacji , turystyki i wypoczynku,upowszechniania kultury  , oświaty i wychowania, współpracy międzynarodowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i poradnictwa społecznego, programów resocjalizacyjnych dla skazanych,

4.Inicjuje prace legislacyjne dostosowujące istniejące przepisy prawne do aktualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów jak również sprawuje nadzór i kontrolę społeczną nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.

5.Organizuje i prowadzi działalność: rehabilitacyjną, terapeutyczną, leczniczą, edukacyjną, rekreacyjną i sportową, artystyczną i kulturalną dla osób niepełnosprawnych

6.Organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, artystyczne, kulturalne  i różne formy wypoczynku  dla   osób niepełnosprawnych i ich rodzin , a także organizuje udział osób niepełnosprawnych w wyżej wymienionych imprezach organizowanych przez inne placówki.

7.Prowadzi działalność  szkoleniową  dla osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów, a takżeorganizuje doskonalenie kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

8.Tworzy ośrodki rehabilitacyjne, placówki lecznicze, wychowawcze, pobytowe,  przedszkolne,świetlice, koła zainteresowań i inne placówki realizujące zadania statutowe i
zarządza nimi.

9.Promuje i organizuje wolontariat wspierający działalność statutową

10.Organizuje pozafinansowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych w trudnych
sytuacjach życiowych

11.Pozyskuje środki finansowe, rzeczowe oraz usługi potrzebne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 7.

1.Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

a/zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego

-NZOZ Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Nadzieja”

-Dowóz osób niepełnosprawnych

b/zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 - NZOZ Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Nadzieja”

 - Dowóz osób niepełnosprawnych

 - Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  - Warsztaty terapii zajęciowej

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.

3.Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.Członków zwyczajnych.

2.Członków wspierających.

3.Członków honorowych.

§ 10.

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna,posiadająca pełną zdolność do czynów prawnych  i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2.Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych art.3 ust.2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

3.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

4.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5.Członkiem honorowym morze być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

6.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

7.Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z udogodnień i urządzeń Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Noszenia odznaki członkowskiej.

§ 12.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13.

Członek honorowy ma uprawnienia członka zwyczajnego. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

§ 14.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.  
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek członkowskich przez 1 rok.
 5. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków. W przypadkach określonych w §14 pkt. 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna.

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
 2. Członkowie Władz pełnią swoje funkcje do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
 3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie
  stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej
  połowy ogólnej liczby uprawnionych członków i zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17.

Walne Zebranie Członków.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne zebranieCzłonków
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

§ 18.

 1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2.  Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co 4 lata.
 3.  O miejscu,terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Powiadomienie zawiera także
  proponowany porządek obrad.
 4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
 5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)  z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)  na żądanie 1/3 liczby członków.

6.Nadzwyczajne Walne zebranie Członków winno być zwołane
nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

7.Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają:

      a/ w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

      b/ w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu nie wcześniej niż 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19.

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 7 (siedmiu) do 12 (dwunastu) członków: 5 (pięciu) osób Prezydium i od 2 (dwóch)  do 7 (siedmiu) członków.
 3. Zarząd wybierany jest przez  Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd wybiera spośród siebie  Prezydium Zarządu, składające się z 5(pięciu)
  osób: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 5. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu i reprezentuje je na zewnątrz. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
 6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 7. Zarząd na wniosek Prezydium może zatrudnić członków Zarządu. Ich liczbę, zakres obowiązków i wynagrodzenie ustala Zarząd w formie uchwały.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 9. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie i realizowanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych zobowiązań
 6. Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.
 7. Powołanie i zatwierdzanie (na wniosek grupy członków) komisji, zespołów, sekcji tematycznych, oraz określanie ich zadań.
 8. Zwołanie Walnego zebrania Członków.
 9. Organizowanie i prowadzenie odpłatnej, nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie).
 11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do
  organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele są pokrewne
  lub bliskie zadaniom Stowarzyszenia.
 12. Zatwierdzanie preliminarzy budżetowych i bilansów oraz
  przyjmowanie i analiza rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 14. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym  Zebraniu Członków.

§ 21.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia  i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. Składa się z 3 (trzech) do 5(pięciu) członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę  oraz sekretarza .

§ 22.

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

 1.  Stała kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z postanowieniami statutu i prawidłowości gospodarowania finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Komisja Rewizyjna może korzystać w razie potrzeby z pomocy biegłych i rzeczoznawców.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia
  z głosem doradczym i opiniującym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa  lub podległości służbowej
 10. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż  1/3 składu  organu pochodzącego  z wyboru.

§ 24.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości i nieruchomości, środki finansowe i inne aktywa.
 2. Źródłami powstawania majątku są:

  • składki członkowskie i wpisowe,

  • dotacje i dochody z ofiarności publicznej

  • darowizny, zapisy i spadki,

  • dochody z działalności gospodarczej.

  • nawiązki sądowe

  • wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   

§ 25.

 1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie.

 2. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizację celów statutowych.

 3. Zabrania się:
  1. a.
            udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

1.b.przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach


 1. c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie wynika bezpośrednio  z celu statutowego

 2. zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie - na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 26.

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego   podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Zarządu wymagane są podpisy 2(dwóch) członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 27.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Nowy Sącz ,  dnia 14.12.2011r 

Uchwała  nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków   z dnia 14.12.2011r  

 

 

 

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA  RODZICÓW  I PRZYJACIÓŁ  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  RUCHOWO  I  UMYSŁOWO  „NADZIEJA”  W  NOWYM  SĄCZU

Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą
Walnego Zebrania Członków w dniu 9.06.2004 r.


Rozdział I

Przepisy ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2.
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
§ 3.
Siedzibą władz jest Nowy Sącz.
§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne lub bliskie zadaniom Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 6.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.
2. Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób upośledzonych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej.
3. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na ich rzecz.
 
Dla  osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
1. Prowadzi w społeczeństwie akcję informacyjno-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu, własnych wydawnictw, odczytów, spotkań, przyznawania honorowych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w pracy lub ofiarność na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dla osób lub organizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami gospodarczymi i naukowymi w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania, jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.
3. Inicjuje prace legislacyjne dostosowując istniejące przepisy prawne do aktualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
4. Tworzy ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, świetlice i inne placówki realizujące zadania statutowe i zarządza nimi.
5. Z inicjatywy członków powołuje koła zainteresowań, sekcje tematyczne itp., których działalność zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
6. Zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynów prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych art.3 ust.2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym morze być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
§ 11.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z udogodnień i urządzeń Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Noszenia odznaki członkowskiej.
§ 12.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13.
Członek honorowy ma uprawnienia członka zwyczajnego.
Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.
§ 14.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na wskutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek członkowskich przez 1 rok.
5. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
W przypadkach określonych w §14 pkt. 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16.
1. Kadencja władz trwa 4 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
2. Członkowie Władz pełnią swoje funkcje do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków i zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17.
Walne Zebranie Członków.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne zebranie Członków
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
·   uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia,
·   uchwalanie zmian statutu,
·   uchwalanie planów gospodarczych i finansowych,
·   udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
·   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
·   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
·   rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od Uchwał Zarządu,
·   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
·   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
·   podejmowanie uchwał w różnych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co 4 lata.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Powiadomienie zawiera także proponowany porządek obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
·   z własnej inicjatywy,
·   na żądanie Komisji Rewizyjnej,
·   na żądanie 1/3 liczby członków.
6. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
7. Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają:
a/ w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
b/ w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu nie wcześniej niż 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 19.
Zarząd
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu, składające się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu i reprezentuje je na zewnątrz. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Zarząd na wniosek Prezydium może zatrudnić członków Zarządu. Ich liczbę, zakres obowiązków i wynagrodzenie ustala Zarząd w formie uchwały.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 20.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
6. Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.
7. Powołanie i zatwierdzanie (na wniosek grupy członków) komisji, zespołów, sekcji tematycznych, oraz określanie ich zadań.
8. Zwołanie Walnego zebrania Członków.
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
10.  Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie).
11.  Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele są pokrewne lub bliskie zadaniom Stowarzyszenia.
12. Zatwierdzenie preliminarzy budżetowych i bilansów oraz przyjmowanie i analiza rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
14.   Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
15.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 21.
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 5 członków - w tym przewodniczący, zastępca, sekretarz.
§ 22.
Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
1. Stała kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z postanowieniami statutu i prawidłowości gospodarowania finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Komisja Rewizyjna może korzystać w razie potrzeby z pomocy biegłych i rzeczoznawców.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym i opiniującym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
10.Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
11 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.
§ 23.
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości i nieruchomości, środki finansowe i inne aktywa.
2. Źródłami powstawania majątku są:
·   składki członkowskie i wpisowe,
·   dotacje,
·   darowizny, zapisy i spadki,
·   dochody z działalności gospodarczej.
§ 25.
1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie.
2. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 26.
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz do zaciągania innych zobowiązań, Zarząd upoważnia Prezydium Zarządu.
2. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu prezydium podpisują dwie osoby: prezes lub wiceprezes i skarbnik lub dwie inne osoby spośród członków zarządu upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 27.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
 
Nowy Sącz, dnia 9 czerwca 2004 r.